VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti REKOM, výrobní družstvo se sídlem Korunní 108, 10100 Praha 10 – Vinohrady, IČO: 62410369, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 2179 (dále jen „Dodavatel“).

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dodavatel je poskytovatelem služeb v oblasti měření a určování spotřeby tepla, vody, teplé vody, elektřiny a plynu (dále jen „Měření spotřeby“), a to včetně dodávek, instalace a servisu měřicích zařízení určených pro Měření spotřeby (dále jen „Měřicí zařízení“), dále služeb v oblasti rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele (dále jen „Příjemce služeb“) na základě Měření spotřeby v souladu se zákonem č.67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou č.269/2015 Sb. (dále jen „Rozúčtování nákladů“), dále služeb v oblasti výpočtů hodnot korekcí náměrů odečítaných z Měřicích zařízení (dále jen „Polohové koeficienty“), dále služeb v oblasti návrhu a seřízení otopných soustav ústředního vytápění (dále jen „Seřízení soustav“), a služeb v oblasti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (dále jen „Školení“), dle poptávky svých klientů (dále jen „Služby“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky Dodavatele (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Dodavatele a zájemce o poskytnutí Služeb (dále jen „Objednatel“) vzniklé na základě smlouvy o poskytnutí Služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a Objednatelem (dále jen „Smluvní strany“) za účelem poskytnutí Služeb.

1.3 Smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí výlučně těmito Obchodními podmínkami. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.4 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné individuálně písemně sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5 Použití obchodních podmínek zákazníka je výslovně vyloučeno.

1.6 Znění Obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

2 PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli řádně a s náležitou péčí Služby v rozsahu, ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách.

2.2 Objednatel je povinen převzít plnění Služby specifikované ve Smlouvě a poskytnuté Dodavatelem, zaplatit za něj Dodavateli Odměnu dle Obchodních podmínek a poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost.

2.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí plnění Dodavatelem poskytnuté Služby pouze tehdy, má-li plnění Služby zjevné vady a je nezpůsobilé sloužit svému účelu. Odepře-li Objednatel v rozporu s předchozí větou plnění Služby převzít, pak se plnění Služby považuje za předané dnem neoprávněného odmítnutí převzetí ze strany Objednatele.

 

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace Služeb uvedená na webové stránce Dodavatele https://www.rekomvd.cz/ (dále jen „Webová stránka“) je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 V případě zájmu Objednatele o poskytnutí Služeb ze strany Dodavatele zašle Objednatel Dodavateli nezávaznou poptávku Služeb (dále jen „Poptávka“). Poptávka může být učiněna prostřednictvím formuláře na Webové stránce Dodavatele nebo e-mailem prostřednictvím kontaktů Dodavatele. Poptávka má výhradně informativní a nezávazný charakter a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 Občanského zákoníku.

3.3 Při poptávání Služeb je Objednatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené Objednatelem při poptávání Služeb jsou Dodavatelem považovány za správné, Dodavatel tak nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Objednatel uvede nesprávné či nepřesné údaje.

3.4 Na základě Poptávky učiní Dodavatel Objednateli e-mailem nabídku na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“), obsahující cenu poptávaných Služeb (dále jen „Odměna“), předpokládaný termín dokončení a/nebo předání poptávaných Služeb (dále jen „Termín“), a soupis podkladů potřebných pro zajištění poptávaných Služeb (dále jen „Podklady“), přičemž Dodavatel není obsahem Poptávky vázán.

3.5 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem (Smlouva) vzniká odesláním závazné objednávky Služeb (dále jen „Objednávka“) Objednatelem Dodavateli. Objednávka může být učiněna buďto prostřednictvím formuláře na Webové stránce Dodavatele, anebo e-mailem prostřednictvím kontaktů Dodavatele. V případě druhé varianty je nutné do e-mailu uvést stejné informace, které vyžaduje formulář na Webové stránce. Odesláním Objednávky Objednatel akceptuje Odměnu a Termín uvedené Dodavatelem v Nabídce.

3.6 Smlouva může být uzavřena rovněž v listinné podobě. Požadavek listinné formy je dodržen i v případě výměny naskenovaného textu Smlouvy opatřeného vlastnoručními podpisy Smluvních stran či jejich zástupců. Smluvní strany si ve Smlouvě zejména sjednají:

a) Službu, specifikaci rozsahu a způsobu poskytování Služby,

b) Odměnu za poskytované Služby a způsob její úhrady,

c) Termín poskytování Služby,

d) způsob předávání výsledků Služby,

3.7 V případě, že se bude potvrzení Nabídky ze strany Objednatele lišit od původní Nabídky, musí Objednatel tuto skutečnost písemně uvést. Tyto změny se budou považovat za nový návrh Nabídky s tím, že v takovém případě dojde k uzavření Smlouvy okamžikem, kdy je Objednateli doručen souhlas Dodavatele s takto upraveným zněním Nabídky, jinak ke vzniku Smlouvy, potažmo povinnosti poskytnout Službu (a s tímto souvisejícím právům a povinnostem) nedojde, a to ani v případech, kdy půjde o dodatek či odchylku podstatně neměnící původní Nabídku či podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami.

3.8 Dodavatel si vyhrazuje jednání o Nabídce kdykoliv přerušit nebo ukončit, ustanovení § 1729 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.9 Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4 ODMĚNA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje platit Dodavateli za Služby Odměnu sjednanou ve Smlouvě.

4.2 Nebylo-li (zejména ve Smlouvě) sjednáno jinak, Odměna je splatná jednou měsíčně na základě faktury vystavené Dodavatelem za Služby poskytnuté v uplynulém měsíci. Splatnost jednotlivých faktur je čtrnáct (14) dnů. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů. V případě prodlení Objednatele s placením faktur je Dodavatel oprávněn po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý, byť započatý, den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

4.3 K Odměně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy. Pokud není sjednáno jinak, dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění se pro účely DPH rozumí poslední den v kalendářním měsíci, ve kterém bylo plnění dle této Smlouvy poskytováno.

4.4 Odměna nezahrnuje případné potřebné vícepráce, které mohou při smluvním plnění vzniknout v důsledku nepřesných nebo neúplných Podkladů předaných Dodavateli Objednatelem, anebo v důsledku nezajištění požadované součinnosti ze strany Objednatele (dále jen „Vícepráce“). Veškeré Vícepráce musí být uvedeny v předávacím protokolu, budou oceněny pomocí jednotkových cen uvedených v příloze těchto Obchodních podmínek, a vyfakturovány Objednateli.

4.5 Odměnu, případné Vícepráce a náklady spojené s poskytováním Služby dle Smlouvy Objednatel uhradí Dodavateli bezhotovostně převodem na účet Dodavatele.

4.6 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit sjednanou Odměnu, změní-li se faktory, které ji přímo ovlivňují (např. zvýšené náklady na materiál, mzdy, doposud neznámé zvýšení daní, odvodů apod.). Změna Odměny bude na požádání doložena. Změna Odměny je možná nejdříve čtyři (4) měsíce po uzavření Smlouvy.

4.7 Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy až do výše 50 % Odměny, za tímto účelem vystaví zálohovou fakturu. Dodavatel je dále oprávněn požadovat úhradu dílčí platby podle stupně dokončení smluvního plnění.

4.8 Po dokončení smluvního plnění vystaví Dodavatel konečnou fakturu, ve které budou zohledněny platby provedené na základě zálohové nebo dílčí faktury.

4.9 Objednatel může své pohledávky vůči Dodavateli započíst jen, pokud tyto byly potvrzeny pravomocným rozhodnutím soudu nebo pokud jsou nesporné. Postoupení pohledávek ze strany Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele je vyloučeno. To samé platí i pro zadržovací právo.

4.10 Objednatel bere podpisem Smlouvy na vědomí, že žádné spory mezi ním a Dodavatelem není možné řešit arbitráží.

 

5 PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

5.1 Služba je provedena tehdy, když je dokončena a předána Objednateli způsobem určeným ve Smlouvě, pokud není dále v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. Nebezpečí škody přechází na Objednatele převzetím díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2599 Občanského zákoníku.

5.2 Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při plnění této Smlouvy, zejména se zavazuje poskytovat Dodavateli veškeré nutné informace a Podklady nezbytné pro poskytnutí Služby a zajistit přístup Dodavateli do všech částí svého objektu a do svých zařízení, jejichž zpřístupnění je nutné k řádnému poskytnutí Služeb dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může zásadním způsobem ovlivnit Termín dle Smlouvy a výslednou Odměnu za Služby v důsledku Víceprací.

5.3 V případě prodlení způsobeného okolnostmi na straně Objednatele, zejména porušením jeho povinností podle odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek, platí, že Termín plnění Dodavatele se prodlužují o dvojnásobek doby, po kterou trvaly překážky a okolnosti způsobující prodlení na straně Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění Služeb. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel porušuje při provádění Služeb svoji povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě, oznámí tuto skutečnost písemně Dodavateli. Dodavatel v přiměřené lhůtě od doručení oznámení zjedná nápravu a zajistí, aby Služby byly poskytovány řádným způsobem, bude-li Objednatelovo oznámení učiněno oprávněně. Ustanovení § 2593 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

6 DODÁVKA MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ

6.1 Tato ustanovení se vztahují na dodávku a montáž, případně demontáž Měřicích zařízení a dalších s předmětem Smlouvy souvisejících zařízení (datové sběrnice, kabeláž, zařízení pro zajištění datového přenosu) Dodavatelem pro Objednatele.

6.2 Pokud nebude ve smluvených termínech montáže umožněn Dodavateli přístup do všech míst, kde se instalují Měřicí zařízení a další s předmětem Smlouvy související zařízení, je Objednatel povinen zajistit náhradní termíny montáže.

6.3 Dodavatel zajistí, aby montáž a instalace radiových přístrojů a sběrnice dat proběhla v souladu s technologickými a provozními možnostmi. Instalace sběrnice dat probíhá samostatně po dokončení výstavby radiové sítě. Dodání a montáž radiového systému bude fakturována na základě předávacích protokolů ve dvou etapách – první etapa po instalaci Měřicích přístrojů a druhá etapa po instalaci sběrnice dat.

6.4 Vlastnické právo k předmětu Smlouvy přechází na Objednatele až úplným zaplacením Odměny.

6.5 Dodavatel poskytuje na instalovaná Měřicí zařízení záruku po dobu dvacet čtyři (24) měsíců od data montáže.

6.6 Dodavatel má právo zajistit si třetí stranu na plnění podmínek Smlouvy. Pro tuto stranu platí stejné podmínky jako pro Dodavatele.

 

7 VÝPOČET POLOHOVÝCH KOEFICIENTŮ

7.1 Tato ustanovení se vztahují na výpočet bilančních Polohových koeficientů, neboli korekcí dle rozdílné energetické náročnosti jednotlivých prostor v rámci objektu v souladu se zákonem č.67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou č.269/2015 Sb.

7.2 Dodavatel vypočítá hodnoty bilančních Polohových koeficientů metodou ustálených tepelných toků pro každou zúčtovací jednotku a předá Objednateli výstup v digitální podobě ve formě Protokolu (formát PDF) a tabulky s vypočtenými hodnotami Polohových koeficientů (formát XSLX).

7.3 Dodavatel se zavazuje provést bezchybný výpočet Polohových koeficientů. V případě oprávněné reklamace, provede dodavatel opravu Polohových koeficientů na vlastní náklady. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy objednatel dodá chybné Podklady. Tento závazek přebírá Dodavatel na dvacet čtyři (24) měsíců od odevzdání Polohových koeficientů. Po tuto dobu uchovává všechny fakturační podklady a údaje.

7.4 Dodavatel má právo zajistit si třetí stranu na plnění podmínek Smlouvy. Pro tuto stranu platí stejné podmínky jako pro Dodavatele.

 

8 ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

8.1 Tato ustanovení se vztahují na provádění průběžných odečtů stavu Měřicích zařízení, jejich zpracování a rozúčtování mezi příjemce služeb v souladu se zákonem č.67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou č.269/2015 Sb.

8.2 Zúčtovací období začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

8.3 Odečty jsou prováděny rádiovou technologií automaticky a zcela nezávisle na příjemcích služeb. Dálkový rádiový odečet obsahuje soubor odečtových dat z paměti Měřicích zařízení včetně případných chybových stavů. Dodavatel odpovídá za správnost odečtu hodnot.

8.4 Meziodečet Měřicích zařízení v případech změn uživatelů bytů a nebytových prostor v průběhu zúčtovacího období provede ke stanovenému datu Dodavatel na základě výzvy Objednatele. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli údaje týkající se změn konečných spotřebitelů realizované v průběhu zúčtovacího období.

8.5 Jakékoliv změny v rámci otopné soustavy (výměna, odstranění nebo přidání otopných těles), zásahy Příjemců služeb do Měřicích zařízení či jejich poškození a další okolnosti, které by mohly ovlivnit výsledek odečtu a Rozúčtování nákladů, je Objednatel povinen hlásit Dodavateli.

8.6 Dodavatel vystaví Rozúčtování nákladů pro každého Příjemce služeb. Objednatel předá Dodavateli doklad o výši zúčtovatelných záloh za rozúčtované Služby uhrazené jednotlivými Příjemci služeb, doklady prokazující příslušné náklady na rozúčtovávané Služby podle jednotlivých jednotek za příslušné zúčtovací období podle platných cenových předpisů a rozhodnutí Objednatele o případném (ne)uplatnění navýšení (sankce) vůči Příjemcům služeb za znemožnění montáže.

8.7 Rozúčtování nákladů za uplynulé zúčtovací období bude provedeno do (2) měsíců po skončení zúčtovacího období v případě, že Dodavatel obdrží od Objednatele požadované Podklady. V této lhůtě předá Dodavatel Objednateli kompletní tiskovou sestavu Rozúčtování nákladů v PDF.

8.8 Pokud Objednatel nedodá potřebné Podklady do šesti (6) měsíců od ukončení zúčtovacího období, bude Dodavatel účtovat Odměnu dle Smlouvy.

8.9 Dodavatel se zavazuje na vyžádání i v průběhu zúčtovacího období zpracovat na základě změny vstupních údajů přepočet Rozúčtování nákladů mezi Příjemce služeb. Úhradu provede Objednatel na podkladě samostatné faktury.

8.10 Dodavatel se zavazuje provádět bezchybné Rozúčtování nákladů. V případě oprávněné reklamace, provede dodavatel opravu Rozúčtování nákladů na vlastní náklady. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy objednatel dodá chybné Podklady k rozúčtování. Tento závazek přebírá Dodavatel na dvacet čtyři (24) měsíců od odevzdání Rozúčtování nákladů. Po tuto dobu uchovává všechny fakturační podklady a údaje.

8.11 Objednateli nebo Příjemcům služeb se zakazuje zasahovat do funkce Měřicích zařízení. Jakákoliv změna polohy Měřícího zařízení nebo rádiového pojítka, porušení pečeti či pokus o narušení integrity Měřicího zařízení, přímý či nepřímý zásah do komunikačního software apod. (dále jen „Zásah“), bude brán jako porušení těchto Obchodních podmínek. V případě Zásahu, nenese Dodavatel odpovědnost za relevanci bezchybného Rozúčtování nákladů. Na náměry Měřicích zařízení, u kterých došlo k Zásahu, bude při Rozúčtování nákladů pohlíženo, jakoby Příjemce služeb neumožnil instalaci Měřicích zařízení, a využije se ustanovení §3 (5) vyhlášky č. 269/2015 Sb.

8.12 Dodavatel má právo zajistit si třetí stranu na plnění podmínek Smlouvy. Pro tuto stranu platí stejné podmínky jako pro Dodavatele.

 

9 ŠKOLENÍ (WEBINÁŘE)

9.1 Tato ustanovení se vztahují na zajištění Školení ze strany Dodavatele pro Objednatele.

9.2 Přihlášky na Školení se přijímají nejpozději (3) pracovní dny před jeho zahájením dle informace na Webové stránce. Na základě přijaté Objednávky zašle Dodavatel Objednateli na jeho e-mail fakturu na příslušnou částku.

9.3 Objednatel musí zajistit, aby platba faktury přišla na účet Dodavatele nejpozději v průběhu pracovního dne, který předchází dni konání Školení. Po ověření platby zašle Dodavatel na e-mail Objednatele přihlašovací údaje a pokyny, jak se na Školení přihlásit.

9.4 Na zakoupený produkt se vztahují podmínky Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Zakoupením Školení Objednavatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu. Objednatel se dopustí porušení podmínek tehdy, když zaznamená a následně bude šířit zakoupený obsah jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Dodavatel si v případě porušení Obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence Objednateli, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

9.5 Výše slev a podmínky jejich uplatnění jsou uvedeny na Webové stránce u jednotlivých Školení.

9.6 Veškeré změny Objednávek a případná storna lze provést pouze písemně e-mailem. Storno Objednávky je možné podat nejpozději pátý (5.) pracovní den před zahájením Školení. Bude-li Objednávka stornována pátý (5.) pracovní den a v termínu delším před zahájením Školení, vrátí Dodavatel Objednateli platbu zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu), případně ji po dohodě s Objednatelem použije na úhradu jiného Školení (zápočet). V ostatních případech nelze storno z provozních důvodů akceptovat – Dodavatel uhrazenou částku Objednateli nevrací!

9.7 Pokud Objednavatel neuhradí fakturu v dostatečném časovém předstihu tak, aby bylo možné platbu evidovat na účtu alespoň jeden (1) den před zahájením Školení, nemůže mu být Školení zpřístupněno.

9.8 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu (změna lektora, data konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení Školení, případně jeho části z organizačních a provozních důvodů. Informaci o případné změny zašle Dodavatel Objednateli nejpozději jeden (1) den před zahájením Školení na e-mail Objednatele. V případě zrušení Školení ze strany Dodavatele je Objednateli vrácena zaplacená částka v plné výši nejpozději do 14 dnů od oznámení zrušení Školení Dodavatelem.

 

10 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY       

10.1 Pokud je předmětem Smlouvy Rozúčtování nákladů, uzavírají Smluvní strany Smlouvu na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena písemně každou ze Smluvních stran bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou šesti (6) měsíců. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

10.2 Byla-li Smlouva o Rozúčtování nákladů v souladu s ustanovením odst. 10.1. tohoto článku vypovězena v průběhu zúčtovacího období, jsou Smluvní strany povinny uskutečnit smluvní plnění za zúčtovací období, ve kterém výpovědní lhůta uplyne.

10.3 Každá Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou, za předpokladu, že druhá Smluvní strana byla písemně informována o tomto porušení a byla jí poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než deset (10) pracovních dní, k dodatečnému splnění.

10.4 Dodavatel může od Smlouvy odstoupit

  1. a) z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než patnáct (15) pracovních dní, k dodatečnému splnění;
  2. b) v případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury delší než jeden (1) měsíc od její splatnosti, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než sedm (7) dní, k dodatečnému splnění.

10.5 Smluvní strany vylučují ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy.

10.6 Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na povinnost dokončit poskytování příslušného plnění, které bylo sjednáno ještě v době účinnosti Smlouvy, nedohodne-li se Objednatel s Dodavatelem písemně jinak.

10.7 Smluvní strany sjednávají, že v případě ukončení Smlouvy si nebudou vracet doposud poskytnutá plnění.

 

11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Objednatel prohlašuje, že je ze zákona správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, které Dodavateli poskytuje na základě samostatně uzavřené Smlouvy.

11.2 Dodavatel prohlašuje, že při zpracování osobních údajů dodržuje veškeré právní povinnosti a zachovává mlčenlivost. Dodavatel se zaručuje, že osobní údaje zabezpečí technicky a organizačně tak, aby v žádném případě nedošlo k jejich změně, zničení či ztrátě.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že splňují požadavky vyplývající z čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EE) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, s účinností ke dni uzavření smlouvy.

 

12 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

12.1 Každá Smluvní strana se zavazuje dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé Smluvní strany, přičemž za důvěrné informace se považují všechny informace, které jsou, anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Smluvní strany, informace o vnitřních poměrech Smluvní strany, o klientech Smluvní strany a veškeré informace týkající se této Smlouvy a záležitostí spojených s jejím plněním, případně veškeré informace označené za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

12.2 Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem předávající Smluvní strany a přijímající Smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro spolupráci při plnění této Smlouvy, se Smluvní strana zavazuje nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Smluvní strana se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem plnění této Smlouvy.

12.3 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí deset (10) let po ukončení účinnosti Smlouvy.

 

13 VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

13.1 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve Smlouvě.

13.2 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena. Požadavek písemné formy dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou jako dokument PDF prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

13.3 Písemnost, která má být dle Smlouvy doručena druhé Smluvní straně (oznámení), je doručena dnem jejího převzetí oprávněnou osobou či doručením na adresu Smluvní strany uvedenou v obchodním rejstříku.

13.4 Objednatel prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Dodavateli a v tomto ohledu již Dodavatel, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.

13.5 Objednatel a Dodavatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

 

14 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.2 Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či změně bude Objednateli zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený ve Smlouvě. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti. Služby objednané se dokončí dle aktuálního znění Obchodních podmínek v době uzavření příslušné Smlouvy.

14.3 Dodavatel je oprávněn uvádět poskytování plnění Objednateli dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.

14.4 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

14.5 Každá Smluvní strana tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.6 Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. Použití ustanovení § 558 odst. 2, § 1726, § 1728 odst. 1, § 1729, § 1740 odst. 3 a § 1757 odst. 2 a 3 občanského zákoníku je výslovně vyloučeno.

14.7 Smluvní strany si tímto dohodly promlčecí lhůtu pro uplatnění práva z náhrady škody v délce jednoho roku ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

14.8 Pokud smlouva uzavřená Smluvními stranami podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je Objednatel povinen smlouvu uveřejnit, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Objednatel je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře ID datové schránky Dodavatele tak, aby Dodavatel mohl být informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do registru. Objednatel je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění smlouvy odstraněny veškeré informace, které se podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují.

14.9 Smluvní strany prohlašují, že se nikdo z nich necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou smluvní stranou, že měli dostatečnou možnost seznámit se s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, obsahu rozumí a chtějí jím být vázány.

14.10 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2021.

 

 

 

 

P1 – JEDNOTKOVÉ CENY

P1.1 Vytvoření digitálního modelu objektu                       90 Kč/místnost s otopným tělesem

Vytvoření 3D modelu v grafickém SW na základě Objednatelem předaných Podkladů (výkresová dokumentace – stavební část a ÚT, PENB, tabulka s označením místností, apod.), ze kterého se následně importují data do výpočetního SW. Na kvalitě, úplnosti a aktuálnosti předaných Podkladů závisí přesnost všech výpočtů, které se na základě takto získaných dat provádějí.

P1.2 Změny v digitálním modelu                                         50 Kč/místnost s otopným tělesem

Jakákoliv změna Podkladů uskutečněné po uzavření Smlouvy, jež si vyžádá provést změnu v digitálním modelu, představuje Vícepráce nad rámec smluvené Odměny (vytvoření nového modelu v grafickém SW a nový import dat do výpočetního SW).

P1.3 Výpočet polohových koeficientů                                20 Kč/místnost s otopným tělesem

Výstup z výpočetního SW na základě Objednatelem předaných Podkladů a Dodavatelem vytvořeného 3D modelu. Na kvalitě, úplnosti a aktuálnosti předaných Podkladů závisí přesnost všech výpočtů, které se na základě takto získaných dat provádějí.

P1.4 Opakovaný výpočet polohových koeficientů           20 Kč/místnost s otopným tělesem

Jakákoliv změna Podkladů uskutečněná po uzavření Smlouvy, jež si vyžádá provést opakovaný výpočet polohových koeficientů (zejména Objednatelem vyžádané změny vnitřních parametrů, změny okrajových podmínek, apod.), představuje Vícepráce nad rámec smluvené Odměny (změna vstupů do výpočetního SW, strojový čas výpočetní techniky, import dat do nového Protokolu s výstupy).

P1.5 Rozúčtování nákladů                                                     60 Kč/místnost s otopným tělesem

Výstup z výpočetního SW na základě Objednatelem předaných Podkladů a Dodavatelem vypočítaných polohových koeficientů. Na kvalitě, úplnosti a aktuálnosti předaných Podkladů závisí přesnost všech výpočtů, které se na základě takto získaných dat provádějí.

P1.6 Opakovaný výpočet rozúčtování nákladů                 20 Kč/místnost s otopným tělesem

Jakákoliv změna Podkladů uskutečněná po uzavření Smlouvy, jež si vyžádá provést opakovaný výpočet rozúčtování nákladů (zejména Objednatelem vyžádané změny vstupů výpočtu, apod.), představuje Vícepráce nad rámec smluvené Odměny (změna vstupů do výpočetního SW, strojový čas výpočetní techniky, import dat do nového Protokolu s výstupy).