SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍHO SDĚLENÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením souhlasu se zasíláním občasníku REKOM NEWS poskytujete souhlas k tomu, aby REKOM, výrobní družstvo, IČO: 62410369, se sídlem: Korunní 108, 10100 Praha 10 – Vinohrady (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje v rozsahu e‐mailové adresy zpracovávat v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru e-mailových sdělení.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely marketingového či informačního obchodního sdělení (mj. nabízení produktů a služeb, zasílání aktuálních ceníků, informací o připravovaných akcích, soutěžích a prezentacích).

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem obchodní spolupráce a marketingu, po dobu pěti let, případně dokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to na tomto odkazu. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce a jeho určení zaměstnanci.
Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na emailu: spravce@rekomvd.cz či písemně na adrese sídla (Korunní 108, 10100 Praha 10 – Vinohrady).

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebudeme Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení týkající se spolupráce. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.