SEŘÍZENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ÚSPORNÉ A KOMFORTNÍ TOPENÍ

Vyladění složitého systému ústředního vytápění spočívá v důsledné eliminaci zdrojů všech falešných tónů

V životě je vždy „něco za něco“. Člověk tak musí zvažovat, jaká pozitiva a negativa mu ta která volba přinese. V oboru vytápění se kupříkladu traduje, že za vyšší komfort si člověk musí připlatit. Prohozením příčiny a následku dostáváme pohled z druhé strany, podle kterého je každá úspora vyvážena určitým omezením komfortu.

Obě varianty říkají jinými slovy totéž, úspora a komfort spolu neladí. S tímto závěrem se lze buďto smířit, anebo začít usilovat o to, aby oba parametry byly ideálně vyvážené. Abychom dosáhli maximální úspory bez nutnosti jakkoliv omezovat očekávaný komfort. Touto cestou jdeme my.

Nepovažujeme za úsporu snižování teploty v místnostech pod úroveň, jež byla stanovena pro objekty k bydlení. Neřešíme tepelné ztráty, ale dodávané teplo. Zabýváme se energetickou účinností. Umíme objekty vytápět na požadované parametry nižším množstvím nakupované energie.

Jak je to možné? Termohydraulické seřízení otopné soustavy umožní zapojit do celkové tepelné bilance bezplatné tepelné zisky. Sluneční záření, teplo z provozu vnitřních spotřebičů, metabolické teplo vydávané obyvateli domu. Energii z radiátorů využíváme pouze k doplnění zbývající části bilance.

Víme jak zajistit maximální účinnost vytápění, s námi proto máte úsporu i komfort zároveň.

VÝKONOVÁ REGULACE

 

Výkonová regulace upravuje výkon otopné soustavy v reakci na průběžné změny určujícího parametru vnitřního prostředí, kterým je teplota vzduchu v interiéru. Teplotní změny jsou přitom výsledkem řady vlivů, jejichž působení je nepřetržité, ale co do výše značně proměnlivé a absolutně nepředvídatelné.

Od seřízení otopné soustavy se proto očekává spolehlivá výkonová regulace. Bezvadná funkce po celých 24 hodin dennodenně, tedy i tehdy, když v objektu není zrovna nikdo přítomen. Nelze tudíž spoléhat na nepřesné a lidským faktorem negativně poznamenané manuální ovládání. Aby výkonová regulace měla očekávaný efekt, musí fungovat plně automaticky.

Dobrý sluha, ale zlý pán. Toto přísloví sedí na výkonovou regulaci dokonale. Správně a přesně navržená a seřízená otopná soustava dokáže uspořit neskutečné množství tepla, naproti tomu neseřízená prodražuje provoz a zhoršuje i uživatelský komfort.

1

Kvalitativní složka – ekvitermní křivka

Úkolem kvalitativní složky výkonové regulace je upravovat teplotu topné vody tak, aby se do systému v každém okamžiku dodávalo právě tolik energie, kolik odpovídá aktuálním tepelným ztrátám objektu.

Změna výše tepelných ztrát je určována teplotním spádem, rozdílem teplot uvnitř a vně objektu. Požadované vnitřní teploty stanovuje projekt, stačí tedy sledovat průběh teploty vnějšího prostředí a podle ní řídit výkon soustavy.

Závislost venkovní teploty a teploty topného média popisuje ekvitermní křivka. Ta řídí objem dodávané energie a je pro každý objekt jedinečná. Neexistuje něco jako univerzální řešení.

2

Kvantitativní složka – termostatické ventily

Kvalitativní složka představuje druhý stupeň regulace výkonu. Jak ze samotného názvu vyplývá, soustředí se na množství dodávaného tepla. Řídí jeho dodávku podle aktuální úrovně vnitřního prostředí, podle interiérové teploty.

Reaguje tak na působící tepelné zisky, které vstupují do celkové tepelné bilance a mají vliv na teplotu vzduchu v místnostech.

Každý její vzrůst či pokles neustále sledují termostatické hlavice, jež prostřednictvím regulačních ventilů mění výkon soustavy.
Protože podmínky v každém místě otopné soustavy jsou specifické, musí být rovněž termostatické ventily a hlavice nastaveny na základě náročného termohydraulického výpočtu.

V klasických projektech otopných soustav nastavení radiátorových armatur ani termostatických hlavic nenajdete. Chybí v nich i výpočet ekvitermní křivky. Pokud chcete, aby vytápění fungovalo efektivně, tedy úsporně a bez omezení vnitřního komfortu, k seřízení otopné soustavy bezpodmínečně potřebujete přesnější termohydraulický (TH) projekt.