PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Individuální kalkulace

Povinnost vlastníků a stavebníků nemovitostí mít platný průkaz energetické náročnosti budov zakládá vyhláška č. 264/2020 Sb. Potřebný je zejména při prodeji nebo pronájmu objektu, případně jeho části. Tehdy má vlastník či pronajímatel povinnost seznámit potenciální zájemce s třídou energetické náročnosti, do které byla nemovitost zařazena. Musí tak učinit již v průběhu realitní činnosti, vlastní předání průkazu novému majiteli či nájemci je potom limitováno datem podpisu smlouvy.

U novostaveb je PENB nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení. Vlastníci novostaveb ovšem často zapomínají na skutečnost, že štítek je platný pouze 10 let od data vypracování. Po uplynutí této doby, a rovněž v případech, kdy na objektu dochází k větší změně s dopadem do energetické náročnosti, například při zateplení více než 25 % obálky budovy, je nutné PENB aktualizovat.

Cena vypracování PENB se stanovuje na základě předaných podkladů a prohlídky nemovitosti individuální kalkulací. Výše výsledné ceny zohledňuje jak velikost a členitost objektu, tak kvalitu vstupních podkladů a odhad úsilí potřebného k jejich doplnění. Například nutnost vytvoření pasportu stávajícího stavu budovy.

Výchozí podklady PENB zahrnují zejména stavební výkresovou dokumentaci, dále se shromažďují informace o jednotlivých profesích z oblasti technických zařízení budov. Vytápění, příprava teplé vody, chlazení, osvětlení, úprava vzduchu či vlhkosti. Obecně lze říct, že čím kvalitnější podklady, tím přesnější výsledek. Z tohoto důvodu, a také pro vyloučení případných rozporů mezi dokumentací a skutečným stavem, je nutná i osobní prohlídka nemovitosti energetickým specialistou.

Na základě shromážděných podkladů a zjištěných skutečností se ve specializovaném softwaru provede výpočet, jež vedle vnitřních energetických vazeb zahrnuje také vliv bezprostředního okolí stavby. Výstupem je protokol průkazu s vyznačením výsledné energetické kategorie. Protokol sestává ze známého grafického schématu s barevnými šípkami, dále z popisu hodnocené budovy, příloh zahrnujících potřebné výpočty a z návrhů doporučených opatření, jejichž realizací lze dosáhnout lepšího než aktuálního výsledku.

Také jste okolnostmi donuceni začít přemýšlet o novém průkazu energetické náročnosti budov? Nechte si zdarma vypracovat cenovou nabídku pro váš dům.

Chci cenovou nabídku

  V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme, neváhejte nás proto kontaktovat:

  Ing. Jan Blažíček
  Tel.: 722 601 690
  e-mail: jan.blazicek@rekomvd.cz

  Objednávka zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

   Přečíst